Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Trí mộng du

Mấy hôm trước nói về trí thức – trí ngủ. Mấy hôm nay bỗng giật mình, thấy thực ra trí thức trí ngủ thì ít, mà trí mộng du mới là nhiều. Trí mộng du thực ra là trí ngủ, nhưng phiền phức mệt mỏi hơn trí ngủ rất nhiều vì lúc nào cũng tưởng mình đang thức. Đi lại làm việc nói năng y như người tỉnh táo nhưng không hề biết việc mình đi mình nói mình làm là đúng sai phải trái thế nào. Thiên hạ nói gì làm gì thì ào ào nói theo làm theo như thế. Cũng phát biểu họp hành ra lệnh... Cũng lên kế hoạch đặt chỉ tiêu phấn đấu... Cũng nói lời yêu thương rao giảng dạy dỗ... Y như thật! Nếu không bị đập mạnh vào đầu, chắc trí mộng du cứ mộng du như vậy cho đến chết, không bao giờ tỉnh.

Trí mộng du đẻ ra một đất nước mộng du.