Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Những vấn đề phát triển trẻ 5 tuổi của Vương quốc Anh (hết)

Phụ lục 2: Phát triển trẻ giai đoạn mẫu giáo: Bảng đánh giá

Phát triển Cá nhân, Tình cảm và Xã hội

Điểm

Thái độ tính cách

Phát triển xã hi

Phát triển tình cm

1

Thể hin sự thích thú trong các hoạt đng ca lp hc thông qua quan sát và tham d

Vui chơi hòa hp cùng bn bè

Không bám bố m hoc người trông nom khi được giúp đ

2

Mặc, cởi qun áo, làm v sinh cá nhân có sự tr giúp ca người ln

Xây dựng quan h thông qua c ch và li nói

Nói năng thoải mái v gia đình và cng đng

3

Nhiệt tình tham gia các hot đng t chn

Tham gia khi đến lượt và biết chia s dưới s hướng dn ca người ln

Diến t nhu cu và cảm xúc bng các cách phù hp

4

Biết t mc và ci qun áo, biết t v sinh cá nhân

Làm việc như mt phn ca nhóm hoc ca lp, biết tham gia khi đến lượt, biết chia s mt cách công bng

Biết cách phn ng vi các tri nghim khác nhau, th hin nhiều loi cm xúc khác nhau khi thích hp

5

Tự chn và s dng đò chơi, hot đng mt cách đc lp

Có quan hệ tt vi người ln và người trông nom

Ngày càng nhận biết được nhu cu, quan đim và cm xúc ca mình và nhy cm và nhu cu, quan đim và cm xúc của người khác

6

Thể hin s thích thú, hàng hng và tích cc tham gia vic hc

hiểu được rng cn phi có các qui tc cư x và giá tr chung mà mi ngui đng ý tuân th, bao gm c người ln và tr em, đ làm vic mt cách hòa hp

Biết tôn trng văn hóa, đức tin tôn giáo ca mình cũng như ca người khác

7

Tự tin tham gia các hot đng mi, bt đu biết đưa ra ý tưởng và nói trước đám đông thân thiết

Hiểu rng mi người có nhu cu, quan đim, văn hóa và đc tin khác nhau và cn phi tôn trng nhng điều đó

Biết suy xét hu qu ca li nói và hành đng ca mình cuãng như ca người khác

8

Duy trì sự chú ý và tp trung

Hiểu rng mình có quyn đòi hi người khác phi tôn trng nhu cu, quan đim, văn hóa và nim tin tôn giáo ca mình

Hiểu được cái gì là đúng, cái gì là sai, và ti sao li như thế

9

Duy trì sự tham gia, không b cuc, đc bit khi c gng gii quyết mt vn đ nào đó hoc tìm câu tr li đúng

Lắng nghe và tính đến ý tưởng ca người khác

Thể hin mt cá tính mnh và tích cực, có kh năng biu l nhiu dng cm xúc mt cách t nhiên và thich hp

Giao tiếp, Ngôn ngữ và Kĩ năng đọc-viết

Điểm

Ngôn ngữ cho giao tiếp và suy nghĩ

Kết hp âm và ch cái

Kĩ năng đọc

Kĩ năng viết

1

Nghe và có phản ng

Thích thú tham gia đọc, hát, ngâm nga nhng bài thơ, bài hát có vn

Phát triển s hng thú đi vi sách

Thực hành vic to ra các du, hình v; thnh thong din t ý nghĩa ca các du, hình v đó

2

Biết khi đu giao tiếp vi người khác, th hin s t tin trong các tình huống giao tiếp thân mt

Nhận biết được âm điu và vn

Biết rng ch viết, văn bn có mang theo ý nghĩa

Sử dng vài ký t có th nhn biết được đ din t ý nghĩa

3

Nói trôi chảy, biết phn x, biết điu chnh hành đng

Biết kết ni âm vi ch

Nhận biết được mt s t đơn gin

Viết được chính xác mt vài âm vng

4

Lắng nghe thích thú câu chuyn, bài hát, bài thơ, có kh năng duy trì s chú ý, biết phn ng vi nhng câu hi, li bình lun thích hp

Biết kết hp âm vi ch cái, gi tên và phát âm các ch trong bảng ch cái

Biết rng, trong tiếng Anh, ch được đc t trái sang phi, trên xung dưới

Viết được tên mình và nhng t trong trí nh

5

Sử dng ngôn ng đ tưởng tượng và to ra nhân vt, tình hung

Nghe và nói được các âm trong t

Hiểu được các thành t ca câu chuyn, như nhân vt chính, din bin ca các s kin và tình hung

Cầm và s dng được bút chì đ viết được mt s ch cái có th nhn dng được, phn ln các ch cái viết ra phi đúng

6

biết tương tác vi bn bè, người khác trong nhiều bi cnh khác nhau, biết trao đi v kế hoch, hot đng chung, biết tham gia khi đến lựợt

Biết kết hp các âm trong t

Biết đc mt s t đơn gin và quan thuc, đc được mt s câu đơn gin mt cách đc lp

Cố gng viết cho các mc đích khác nhau, sử dng đc trưng các dng cu trúc khác nhau

7

Sử dng li nói đ t chc, xếp đt và làm rõ suy nghĩ, ý tưởng, tình cm; tìm hiu ý nghĩa và âm ca các t mi

Sử dng kiến thc ng âm đ đc nhng t đơn gin

Kể li được câu chuyn theo đúng trình tự, có chú ý đến dng cách ngôn ng s dng trong câu chuyn

Sử dng kiến thc ng âm đ viết mt s t đơn gin và c gng viết nhng t phc tp hơn

8

Nói rõ ràng, mạch lc, t tin và có kim soát, ý thc được phn ng ca người nghe

Cố gng đc các từ phc tp bng vic s dng kiến thc ng âm

Thể hin s hiu biết làm thế nào đ có th tìm thông tin tr li cho các câu hi đâu, ai, ti sao, như thế nào

Bắt đu biết s dng chú thích, các câu đơn gin, thnh thong biết dùng du câu

9

Nghe và nói một các t tin, có kim soát; luôn nhn thc được s có mt ca người nghe bng cách đưa thêm nhng chi tiết liên quan

Sử dng ngôn ng đ đưa ra và làm rõ ý tưởng, biết kim soát mt lượng t vng thích hp

Sử dng kiến thc v ch cái, âmvà t khi đọc hoc viết mt các đc lp

Đọc được các sách t chn vi đ lưu loát và chính xác nht đnh

Trao đổi ý nghĩa thông qua các cm t và câu đơn gin, thnh thong biết đánh du câu

Giải quyết vấn đề, Lập luận và Toán

Điểm

Số đếm và s đ ghi nhãn

Tính toán

Hình dạng, khong cách và đo đc

1

Nói được tên ca mt vài s trong các bi cnh đơn gin, ví d trong các bài hát tr con

Biết phn ng vi các t liên quan đến phép cng và tr trong các bài hát tr con và trò chơi

Thực hành vi mt s đ vt, vật dng và th hin chút ít nht biết v mt toán hc

2

Đếm chính xác đến 3 các đ vt quen thuc hng ngày

Nhận biết được s khác bit v s lượng khi so sánh hai nhóm đ vt

Phân loại và liên h đ vt và nói v vic liên h đó

3

Đếm chính xác đến 6 các đồ vt quen thuc hng ngày

Biết tìm s vt nhiu hơn 1 hoc kém 1 trong nhóm có 5 đ vt

Mô tả hình dng bng các mô hình, hình, mu đơn gin

4

Đếm được các s theo th t

Biết liên h phép cng vi vic kết hp hai nhóm

Nói về, nhn biết được các hình mẫu đơn gin

5

Nhận biết các ch s t 1 đến 9

Biết liên h phép tr vi vic ly bt đi

Sử dng các t hàng ngày đ mô t v trí

6

Đếm chính xác đến 10 vt dng quen thuc hng ngày

Trong các hoạt đng và trao đi, bt đu biết s dng các t liên quan đến phép cng và tr

Sử dng các t như ‘hình tròn’ hoc ‘to hơn’ đ mô t hình dnh, kích thước ca vt

7

Sắp xếp các s theo th t đến 10

Biết tìm s nhiu hơn hay ít hơn 1 đơn v so vi các s t 1 đến 10

Sử dng các t như ‘to hơn’, ‘bé n’, nng hơn’, nh hơn’ đ so sánh đ vt

8

Biết s dng các ý tưởng và phương pháp toán hc đ gi quyết các bài toán thc tế

Biết s dng các ý tưởng và phương pháp toán hc đ gi quyết các bài toán thc tế

Biết s dng các ý tưởng và phương pháp toán học đ gi quyết các bài toán thc tế

9

Nhận biết, đếm, sp xếp, viết, s dng được các s đến 20

Sử dng các phương pháp khác nhau đ cng và tr, bao gm vic tính nhm

Sửu dng ngôn ng toán hc th mô t vt 3 chiu và hình dng 2 chiu

Kiến thức và Hiểu biết về Thế giới tự nhiên, Phát triển thể chất, Phát triển sáng tạo

Điểm

Kiến thc và Hiu biết v Thế gii t nhiên

Phát triển th chất

Phát triển sáng to

1

Thể hin s tò mò và thích thú khi khám phá thế gii xung quanh

Di chuyển t nhiên, thể hin s kim soát và điu phi

Khám phá các phương tin khác nhau, phn ng vi các tri nghim ca giác quan,

Tham gia trò đóng giả, din kch

2

Quan sát, lựa chn, thao tác trên các đò vt và cht liu, nhn biết được nhng đc đim, s kin cá nhân của mình

Di chuyển t tin bng nhiu cách, th hin nhn thc v không gian

Tạo ra các biu tượng đơn gin cho người, vt, s kin; tham gia trò đt li/giai điu cho bài hát

3

Nhận biết được s khác nhau và ging nhau khi quan sát và khám phá, xây dựng (đ chơi) có mc đích, s dng các dng c và kĩ thut đơn gin

Thường xuyên th hin s kim soát thích hp trong các di chuyn ngn và dài

Thu thập tri nghim thông qua các phương tin khác nhau

4

Biết khám phá đa đim, s vt, cht liu, sinh vật sng bng tt c các giác quan thích hp

Di chuyển t tin, biết gi đnh và an toàn; biết đi vòng quanh, đi qua gm, leo qua, đi xuyên quan dng c thang bng và dng c leo trèo

Hát bài hát đơn gin theo trí nh

5

Hỏi nhng câu hi ti sao, như thế nào, biết xem xét s ging nhau và khác nhâu, s thay đi, các khuôn mu

Thể hin s kim soát tinh tế v di chuyn và điu phi

Khám phá màu sắc, cáu trúc, hình dnh trong không gian 2 và 3 chiu

6

Biết tìm ra các s kin trong quá kh và hin ti ca bản thân mình, của các thành vien trong gia đình và ca người quen biết; bt đu biết được văn hóa và đc tin ton giáo ca mình và ca người khác

Biết s dng các đò vt ln và nh khác nhau, th hin mt s kĩ năng căn bn

Nhận biết được bng cách nào âm thanh có thể b thay đi, nhn biết được các âm lp đi lp li và các mu âm, biết di chuyn theo nhc

7

Tỉm ra và nhn biết các công ngh s dng hng ngày, biết s dng CNTT&TT, đ chơi có lp trình đ tr giúp vic hc

Sử dng dng c, đ vt, vt liêu dễ un,xây dng (đ chơi) mt cách an toàn, biết kim soát mc cơ bn

Sử dng trí tưởng tượng trong thiết kế, ngh thut, âm nhc, nhy múa, din kch, k chuyn;

Phản ng bng nhiu cách đi vi nhng th nghe, nhìn, s, ngi, cm nhn được

8

Biết xây dng nhiu loài đ vt (đ chơi) s dng tài nguyên, dng c, kĩ năng thích hp, biết điu chnh khi cn thiết

Nhận biết tm quan trng ca vic gi gìn thân th khe mnh và nhng yếu t to ra mt thân th khe mnh; nhn biết s thay đi ca cơ th mình khi vn đng

Biết din t và trao đi ý tưởng, suy nghĩ và cm xúc; biết s dng các loi cht liu và dng c khác nhau, biết tưởng tượng và đóng kch, biết di chuyn theo nhc,thiết kế nhc c đơn gin, to ra bài hát

9

Biết troa đi các kế hoạch đơn gin đ khám phá và xây dng, biết đánh giá sơ lược kết qu đt được;

Nhận biết và gi tên các đc trưng và tính cht chính, thnh thong biết liên h vi các quan sát, s kin hoc kinh nghim khác nhau;

Bắt đu khám phá ý nghĩa ca vic tham gia nhiều nhóm và cng đng khác nhau

Lặp li, liên h và điu chnh các đng tác, thnh thong nhn xét v kết qu ca mình;

Thể hin s kim soát và điu phi trong các di chuyn ngn và dài, biết s dng mt s dng c khác nhau

Diễn t cm xúc, ý thich trong tác phẩm ngh thut, âm nhc, kch ngh và biết to ra mt vài so sánh, liên tưởng;

Phản ng vi tác phm ca mình và người khác khi khám phá và trao đi ý tưởng, cm xúc, ý thích trong ngh thut, âm nhc, múa hát, din kch, chơi trò gi tưởng