Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Cập nhật hạn chế

Từ ngày 25/08-01/09/2009, blog cập nhật hạn chế do chủ nhà đi dự Hội thảo hè, Paris, 2009.
Bạn hữu qua nhà, nếu thấy vắng vẻ, xin thông cảm.
---
P.S. Nếu điều kiện cho phép (có internet, thời gian), có thể sẽ có tường thuật/cập nhật về hội thảo cho bạn bè quan tâm.