Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Thoại

Ai gọi em Ngôi Lời?
Tôi gọi em là Thoại.

Photo: evangewoman