Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Thời gian

Thời gian...
Vẫn là thời gian ư?


Time bending. Photo:unknown.