Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Nghe

Chợt nghe lòng mình chảy xiết,
Chảy xiết,
Vì đâu?