Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Tự do


Tự do trong những chiếc lồng.
Có chăng !??!


Photo: if it's hip, it's here.