Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Goodbye Liverpool!

Đã đến, và đã đi.
Đã đến lúc nói lời từ biệt, Liverpool và bạn bè tôi.
Những tháng ngày đặc biệt. Những cung bậc không thể nào quên.
Ai tắm hai lần trên một dòng sông?
Vẫn mong một ngày gặp lại.
Vì duyên...
Goodbye Liverpool!