Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Singapura

Ấn tượng đầu tiên là nhiều cây, nhiều hoa. Sau nữa là đất chật người đông, nhiều chủng tộc, nhưng sạch sẽ qui củ. Và cuối cùng là vấn vương câu hỏi: làm thế nào mà chưa đầy 45 năm, họ làm được như vậy?