Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Bánh vẽThừa giấy vẽ voi nên tranh thủ lúc rảnh, thử bóc bài mấy người làm tiếp thị và chính trị chơi. Hai giới này khác nhau hoàn toàn, nhưng sử dụng chung một loại vũ khí hạng nặng mang tên Imagine: Tưởng tượng, tưởng tượng và tưởng tượng.

Lợi dụng thành tựu khoa học – gọi thế cho có vẻ nghiêm túc – sống bằng hình ảnh (ít nhất cũng rất nhiều người sống như thế)… họ ra sức khuyến khích sức tưởng tượng của bà con (khách hàng, quần chúng nhân dân...): Tưởng tượng đi, tưởng tượng nữa, tưởng tượng mãi…

Tưởng tượng cho đến chết.

Tất nhiên là sẽ có rất nhiều người, hoặc tất cả, được ăn bánh vẽ.

Cũng tất nhiên là có những người bộn tiền vì bán bánh vẽ.

Bài học: kinh doanh bánh vẽ là kinh doanh siêu lợi nhuận.