Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Ngẫm1. Người đẹp lấy chồng ngoại quốc, người tài không chốn dung thân, cô giáo bắt học sinh liếm ghế, nhân dân chửi đổng... Về đâu?

2. Tầm nhìn của lãnh đạo không vượt quá lòng tham, tầm nhìn của kẻ sĩ không vượt quá lòng đố kỵ, thì đó là suy vong vậy.
(Trích dư âm một chuyến đi & 5 phút bi quan)
---
Ghi chú: 'Nếu tầm nhìn của lãnh đạo không vượt quá lòng tham thì đất nước sẽ suy vong' là một ý trong một bài viết nào đó của GS Cao Huy Thuần, in trong cuốn Thấy Phật, nay trích lại đây trong lúc ngẫm ngợi chơi.