Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Cinquains

(Written by Nam Dương)


Mum
Nice, kind
Cooking, feeding, caring
The best Mum in the world
Mẹ
--------------------------------
Dad
Clever, understanding
Working, playing, praising
Bestest Dad alive
Bố
--------------------------------
Daisy
Playful, jumpy
Pulling, hugging, crying
Always up to mischief
An Dương
--------------------------------
Nammy
Jumpy, loud
Reading, writting, working
Work from school is never ending
Nam Dương
--------------------------------
Gran
Quiet, caring
Reading, smiling, helping
Happy all times

--------------------------------
Ghi chú: Cinquains là thể loại thơ 5 dòng, mỗi dòng có một qui tắc riêng. Dòng đầu tiên là tiêu đề, một từ. Dòng thứ hai gồm 2 từ, mô tả tiêu đề. Dòng thứ ba gồm 3 từ, mô tả hành động của tiêu đề. Dòng thứ tư là một câu khái quát lại về tiêu đề. Dòng cuối cùng là một từ có ý nghĩa tương tự như tiêu đề. Cinquains là thể loại thơ chịu ảnh hưởng của thể haiku Nhật Bản.