Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Yên lặng

Để tưởng nhớ một người Thầy vừa mới ra đi.
Và nghĩ về những gì đang xảy ra ở Nhật Bản.