Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Mặc định và Lựa chọn

Nhân dịp Quốc hội lần đầu bỏ phiếu tín nhiệm, ta thử xem một vài thủ thuật nhỏ trong việc thiết kế phiếu lấy ý kiến, khảo sát... có  ảnh hưởng thế nào đến kết quả cuối cùng.